Algemene voorwaarden

De consument heeft het recht aan Huis de Cat mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De consument beschikt hiertoe over bijgaand modelformulier voor herroeping.
 
Ondernemingsgegevens
Huis de Cat is een handelsnaam van
’t Calorietje bv
Havermarkt 27
3500 Hasselt
BE0878.283.629
Email: info@huisdecat.be
Tel: +32 (0)11/222643
 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel HuisdeCat.be van ’t Calorietje, een bv met maatschappelijke zetel te Havermarkt 27, 3500 Hasselt, België, BTW BE 0878.283.629, RPR Hasselt, (hierna ‘Huis de Cat') biedt haar klanten de mogelijkheid om online de producten van haar natuur- en dieetwinkel aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij HuisdeCat.be.
De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.
Indien vervoers- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
Huis de Cat hanteert volgende bijdrage in de vervoerskosten:
-       6,40 € voor levering op een adres in België (inclusief BTW)
-       9,95 € voor levering op een adres in Nederland (inclusief BTW)
Voor orders met een totale aankoopwaarde (inclusief BTW) van 79,00 € of meer, wordt geen bijdrage in de vervoerskosten aangerekend en is de levering m.a.w. gratis.
Voor orders die worden afgehaald in de winkel worden geen bijkomende kosten aangerekend, ongeacht het aankoopbedrag.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België of Nederland. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld inhoud, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).
Huis de Cat is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Huis de Cat is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Huis de Cat.
Huis de Cat is gerechtigd om - zonder opgave van redenen - bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Huis de Cat assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Huis de Cat. De artikelen worden naar keuze van de klant:
- thuis bij de klant geleverd,
- in een afhaalpunt van bPost geleverd,
- afgehaald in de winkel Huis de Cat, Havermarkt 27, 3500 Hasselt.
De klant wordt per email verwittigd van de verpakking / verzending van zijn aankoop. 
De levering gebeurt zo snel als mogelijk naargelang de voorraad van de bestelde producten en uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen na het tot stand komen van de aankoop.  
Voor de verzending werkt Huis de Cat samen met bPost NV. bPost NV staat in voor de fysieke verzending. Voor alle klachten in verband met de verzending van uw pakket dient u zich echter enkel tot onze klantendienst te wenden.
Voor de veilige verwerking van de betaling van uw online aankopen werkt Huis de Cat samen met Mollie BV. Mollie bv is een Payment Service Provider die het ons mogelijk maakt om u diverse online betaalmethodes aan te bieden in onze webshop binnen een betrouwbare en veilige omgeving. De klant heeft de keuze tussen de aangeboden betaalmethoden.
Na uw betaling vindt u de vermelding Mollie of Stg Mollie Payments terug op uw bankafschrift. Mollie handelt echter enkel de betaling af en heeft dus geen invloed op de levering van de door u bestelde producten of diensten. Voor klachten in verband met de betaling van uw aankopen dient u zich tot onze klantendienst te wenden.  Voor meer info: Betaald met Mollie (link naar https://www.mollie.com/be/consumers)

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Huis de Cat. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Huis de Cat te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Huis de Cat beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.
Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Huis de Cat zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 8: Garantie

Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Huis de Cat klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Huis de Cat.
Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet-naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant. De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.
De consument heeft het recht aan Huis de Cat mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. 
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering contact opnemen met de klantendienst van Huis de Cat met het ingevuld Modelformulier voor Herroeping en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Huis de Cat, Havermarkt 27, 3500 Hasselt, België.
Goederen waarvan de aankoopwaarde hoger ligt dan 100,00€ dienen aangetekend of per koerier terug bezorgd te worden.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Zullen in geen geval worden teruggenomen:
• gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen.
• artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd.
• artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt.
• artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
Elk voordeel ontstaan uit de aankoop waaraan wordt verzaakt (bijvoorbeeld het toekennen van een korting bij volgende aankoop), vervalt volledig.
Terugbetaling gebeurt via overschrijving van het betreffende bedrag op rekeningnummer van de klant binnen de 7 dagen na ontvangst retour van de goederen. 

Artikel 10: Privacy

Huis de Cat verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Huis de Cat toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, dan dient u dit uitdrukkelijk aan te duiden als opt-in bij het afronden van uw winkelmandje of u hiervoor uitdrukkelijk inschrijven via het inschrijvingsformulier op onze website.
Huis de Cat maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure.
Voor meer informatie over uw privacy en hoe wij uw gegevens hanteren, verwijzen we u graag naar onze Privacy Policy.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Huis de Cat om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Klantendienst Huis de Cat

De klantendienst van Huis de Cat is bereikbaar op:
- het telefoonnummer +32 (0)11 222643,
- via e-mail op info@huisdecat.be,
- per post op het volgende adres Havermarkt 27, 3500 Hasselt, België. 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
Huis de Cat kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Hasselt, België bevoegd.